قالبسازی ماشین کودک
قالبسازی ماشین کودک
طراحی سه بعدی ماشین کودک در رنگهای مختلف
طراحی سه بعدی ماشین کودک در رنگهای مختلف
طراحی و ساخت لاستیک تایر
طراحی و ساخت لاستیک تایر
ساخت قالب و تولید
ساخت و قالبسازی چراغ جلوی تراکتور
ساخت و قالبسازی چراغ جلوی تراکتور
ساخت و قالبسازی چراغ عقب تراکتور
ساخت و قالبسازی چراغ عقب تراکتور
ساخت و قالبسازی چراغ راهنما تراکتور
ساخت و قالبسازی چراغ راهنما تراکتور
تولید و قالبسازی درپوش میز تلوزیون
تولید و قالبسازی درپوش میز تلوزیون
ماشین کودک در طرح های متنوع
قالبسازی و تولید انبوه جا دستمال کاغذی
قالبسازی و تولید انبوه جا دستمال کاغذی
طراحی و ساخت جا دستمال کاغذی طرح خورشیدی
طراحی و ساخت جا دستمال کاغذی طرح خورشیدی
طراحی و قالبسازی جا دستمال کاغذی
طراحی و قالبسازی جا دستمال کاغذی
تولید لوح نیایش طرح وان یکاد
تولید لوح نیایش طرح وان یکاد
طراحی و ساخت لاستیک تایر
طراحی و ساخت لاستیک تایر
جا دستمال کاغذی طرح سلطنتی
فهرست